شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز | تلفن پشتیبانی 09177173015 | 07136340272

امورمالیاتی

تشریفات میزبان

تنظیم اظهارنامه های مالیاتی وارزش افزوده
تهیه وارسال گزارشات فصلی خریدوفروش
تنظیم دفاعیه های مالیاتی
دفاع از پرونده مالیاتی عملکردوارزش افزوده ها
مشاوره مالیاتی وارائه راهکارهای مالیاتی


نظراتــــ

تشریفات میزبان - گالری تصاویر