شرکت خدمات مالی حسابگرشیراز

شرکت خدمات مالی حسابگر شیراز،از سال 1385با 5شركت درزمينه هاي توليدي وبازرگاني وساختماني فعاليت خودراآغازو در اردیبهشت ماه 1391 با شماره 34941در اداره ثبت واسناد شرکتهای شیرازبه ثبت رسیده است وتاکنون افتخار همکاری را بابیش از 150شرکت خصوصی وسازمانهای دولتی ومشاغل اشخاص حقوقی درزمینه حسابداری وحسابرسی ومشاوره مالیاتی وبیمه ای واداره کار رادرکارنامه درخشان خود دارا می باشد. 
درگذشته مسائل و امور حسابداری توسط خود مدیر صورت می گرفت و آنان به ندرت به مشکلات حسابداری برخورد می کردند . اما امروزه مسائل کسب و کارها خیلی پیشرفته تر از قبل شده است و پارامترهای جدیدی به وجود آمده است . از دیگر مشکلاتی که امروزه کسب و کارها با آن درگیرند می توان به تغییر روند مالیاتی و قوانین جدید و پیچیده تر شدن و علمی شدن بسیاری از مسائل اشاره کرد . پس برای رفع این مشکلات و یا بررسی امور مالی و حسابداری باید دانش کافی و به روزی داشت...

خدمات ما

پروژه های انجام شده

شرکت ها- فروشگاه ها- حسابرسی ها

استانداردها و قوانین مالی

مشاوره مالیاتی وبیمه ای ومدیریت مالیمشاوره وتشکیل پرونده حسابداری وحسابرسی جهت اخذ تسهیلات از بانکها ...

نرم افزارها

تنظیم لیست بیمه ماهیانه وارسال ازطریق سایت تامین اجتماعیپیش حسابرسی بیمه وتنظیم لایحه دفاعیه از گزرا ...

نقش حسابداری و اهمیت آن

تنظیم اظهارنامه های مالیاتی وارزش افزودهتهیه وارسال گزارشات فصلی خریدوفروشتنظیم دفاعیه های مالیاتیدف ...

تعرفه و کلیات شرکتهای سهامی

ارائه گزارشات حسابرسی جهت ارائه به بانکها،مجامع،دارائی،مناقصات،سفارت وتشکیل پرونده حسابداری وحسابرسی ...

قوانین و دستورالعمل ها

ایجاد و استقرار سیستم های مکانیزه حسابداری،حقوق ودستمزد ،انبارواموالتنظیم آئین نامه ها وودستورالعمله ...

پروژه های انجام شده توسط شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگر شیراز

شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز | فروشگاه ها 200

فروشگاه ها

شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز |  شرکت ها 361

شرکت ها

شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز |  حسابرسی ها 295

حسابرسی ها

اخبار و مقالات