روزشمار مالیاتی

  شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز

روز شمار تکالیف مالیاتی سال 1400: 

 

۱_اظهارنامه فصل زمستان 1399 مهلت ارسال        1400/01/31
۲_اظهارنامه فصل بهار     1400    مهلت ارسال        1400/04/15
۳_اظهارنامه فصل تابستان 1400         مهلت ارسال        1400/07/15
۴_اظهارنامه فصل پاییز    1400     مهلت ارسال       1400/10/15
  

اظهارنامه مالیات بر درآمد (عملکرد ماده ۱۱۰ وبند الف و ب ماده ۹۵ق.م م )

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی است ،

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلی و اصلاحی  1400/01/31

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلاحی جایگزین 1400/05/31

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی نمی باشد .

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی آنها 4ماه پس از پایان سال مالی می باشد.

 

 

تهیه و تکمیل و ارسال گزارش فصلی خرید و فروش موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق . م .م

۱_گزارش فصلی خرید و فروش فصل زمستان 1399 مهلت ارسال      1400/02/15
۲_گزارش فصلی خرید و فروش فصل بهار   1400   مهلت ارسال      1400/05/15
۳_گزارش فصلی خرید و فروش فصل تابستان 1400 مهلت ارسال      1400/08/15
۴_گزارش فصلی خرید و فروش فصل پاییز    1400مهلت ارسال      1400/11/15

 

تهیه و ارسال صورت حقوق کارکنان به ادارات امور مالیاتی با فرض اینکه در آخرین روز ماه پرداخت یا تخصیص داده باشید

۱_مهلت ارسال صورت حقوق وعیدی کارکنان مربوط به اسفند1399حداکثرتاتاریخ      30/01/ 1400
۲_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به فروردین  1400 حداکثرتاتاریخ      1400/02/30
۳_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به اردیبهشت 1400 حداکثرتاتاریخ      1400/03/30
۴_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به خرداد     1400حداکثرتاتاریخ      1400/04/30
۵_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به تیرماه     1400   حداکثرتاتاریخ      1400/05/30
۶_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مرداد     1400  حداکثرتاتاریخ     1400/06/30
۷_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به شهریور  1400  حداکثرتاتاریخ     1400/07/30
۸_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مهر       1400 حداکثرتاتاریخ      1400/08/30
۹_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آبان       1400 حداکثرتاتاریخ      1400/09/30
۱۰_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آذر      1400حداکثرتاتاریخ      1400/10/30
۱۱_مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به دی      1400حداکثرتاتاریخ      1400/11/30
۱۲-مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به بهمن    1400حداکثرتاتاریخ      1400/12/29

 

ثبت دفاتر قانونی بر اساس ماده 175 تبصره 1 (دفاترروزنامه و کل ومشاغل)

در صورتی که صاحب کسب و کار از سیستم مکانیزه از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور استفاده نماید و طبق فرم مربوطه به واحد انفورماتیک اداره دارایی محل کتبا اعلام نماید می تواند  هر ماه یک نوبت خلاصه عملیات رویدادهای مالی هر ماه  را در دفتر روزنامه و به دفتر کل طبق آیین نامه تحریر دفاتر جدید انتقال نماید .که کلا ۱۲ نوبت می باشد.

 

اخذ دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل ) از ادارات ثبت شرکتها و دفتر مشاغل از ادارات امور مالیاتی

۱-شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی می باشد ،می بایست حداکثر تا قبل از پایان سال مالی قبل برای سال مالی بعد نسبت به پلمپ واخذ دفاتر قانونی در تهران از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و ادارات پست تعیین شده و در شهرستانها ابتدا ازطریق سایت ثبت اسناد وسپس بامراجعه به واحد ثبت شرکتهای ادارات ثبت  ویا اداره پست شهرستان  خود برای تهیه و پلمپ دفاتر قانونی اقدام کنند.

۲-شرکتهایی که سال مالی آنها با سال مالی منطبق نمی باشد ، قبل از پایان سال مالی جاری ضروری است نسبت به تهیه دفاتر قانونی خود اقدام کنند.

۳-مشاغل گروه یک تا قبل از پایان سال مالی  می بایست برای پلمپ دفتر مشاغل خود ازطریق ادارات امور مالیاتی اقدام کنند.

 

آمادگی های لازم برای رسیدگی های مالیاتی و حسابرسی مالی

۱-علاوه بر اجرای تکالیف مالیاتی فوق حسابداران به منظور رسیدگی مالیاتی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده هم باید آمادگی لازم را دارا باشند.

۲- تهیه صورتهای مالی و آمادگی برای پاسخ گویی به حسابرسان مالی و مالیاتی طی دوره مالی و تامین اجتماعی

نظراتــــ

تشریفات میزبان - گالری تصاویر