اجرای قرار مالیاتی

 شرکت خدمات مالی دقت پردازان حسابگران شیراز

اجرای قرار مالیاتی

اجرای قرار مالیاتی

اگر این سوال برایتان مطرح است که اجرای قرار مالیاتی چیست، باید برایتان بگوییم که وقتی مؤدی به هیأت حل اختلاف مراجعه می کند ولی مشکل موجود در پرونده اش حل و فصل نشود، پرونده با جرئیات و دقت وارد اجرای قرار مالیاتی می شود. همراهی با ما تا پایان مقاله شما را با اجرای قرار مالیاتی بیشتر آشنا می کند.

بند 22 قانون مالیات مستقیم:

مطابق بند 22 قانون مالیات مستقیم، به سه دلیل پرونده وارد اجری قرار مالیاتی می شود:

 1. نقص در رسیدگی
 2. لزوم بررسی اسناد و مدارک توسط اشخاص ثالث
 3. کثرت اسناد و مدارک ارائه شده

در صورتی مشاهده یکی از موارد بالا هیأت اختلاف مالیاتی برای مؤدی قرار کارشناسی صادر می کند. مجریان قانونی نیز وظیفه دارند، طبق درخواست هیأت حل اختلاف تا یک ماه روند بررسی پرونده را انجام داده و اقدامات لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی را انجام داده و گزارش دهند.

انواع اجرای قرار مالیاتی

انواع اجرای قرار مالیاتی:

وقتی پرونده در هیأت حل اختلاف با اجرای قرار کارشناسی روبرو می شود، منظور از قرار مالیاتی ممکن است یکی از چهار مورد زیر باشد.

 • قرار رسیدگی: زمانی که هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست اجرای قرار رسیدگی می دهد، منظورش این است که بررسی پرونده باید به وسیله گروهی از کارشناسان مربوطه و به صورت غیر حضوری انجام شود. اگر مشکلات و ابهامات موجود در پرونده زیاد باشد، نیاز به بررسی گروهی اجرای قرار رسیدگی خواهد داشت. در این صورت درخواست اسناد و مدارک بیشتری از مؤدی کرده و یا به محل فعالیت مؤدی مراجعه می کنند.
 • قرار تجدید دعوت: پس از صدور قرار رسیدگی به پرونده آن را به مجری سپرده تا برای بررسی بیشتر پرونده به درخواست مجری قرار، برای بررسی ابعاد بیشتری از پرونده آن را هیأت حل اختلاف ارسال کند.
 • قرار رفع نقص: در صورت وجود نقص و کمبود در پرونده، برای آن قرار رفع نقص صادر می شود و پرونده را برای رفع نواقص موجود به حوزه مالیاتی ارجاع داده تا پس از رفع مشکلات موجود دوباره آن را به هیأت حل اختلاف بر گردانند.
 • قرار اناطه: یکی از اصطلاحات حقوقی که وارد حوزه مالیاتی شده قرار اناطه است. اناطه در لغت به معنای معلق کردن و موکول کردن است. به عبارت دیگر یعنی رسیدگی به پرونده را موکول کردن یا منوط کردن به رسیدگی به پرونده دیگری که در حال بررسی است.

به عبارت دیگر مؤدی هر چند به هیأت حل اختلاف مراجعه می کند، ولی چون هیأت حل اختلاف برای تصمیم گیری و صدور رأی منتظر پرونده مرتبط دیگری که یا مربوط به دادگستری یا در حوزه مالیاتی است مؤدی هم چنان باید منتظر بماند تا تکلیف پرونده ثالث مشخص شود. در واقع تا زمان رسیدن رای پرونده ثالث، رسیدگی به پرونده مؤدی امکان پذیر نبوده و برای روشن تکلیف پرونده فعلی باید صبر کرد.

چگونه اجرای قرار مالیاتی برای پرونده صادر می شود:

اگرمایل هستید پرونده مالیاتی شما به مرحله اجرای قرار برود، باید در متن لایحه دفاعیه از خود درخواست اجرای قرار را درج نمایید، تا سازمان امورمالیاتی و قاضی مربوطه بتوانند به آن رسیدگی کنند. در صورت درج کتبی درخواست اجرای قرار مالیاتی، حتی اگر نماینده سازمان در هیأت حل اختلاف به درخواست اجرای قرار توجهی نکند و رای را براساس نظر خود صادر کند، باز هم شما می توانید در مراحل بعدی رسیدگی به پرونده به لایحه دفاعیه خود استناد کرده و از پرونده دفاع کنید.

قرار مالیاتی

تصمیمات هیأت حل اختلاف برای اجرای قرار مالیاتی:

پس از ورود پرونده به هیأت حل اختلاف و بررسی آن برای اجرای قرار مالیاتی، هیأت حل اختلاف برای بررسی پرونده یکی از تصمیمات زیر را خواهد گرفت.

 1. تعیین درآمد مؤدی برای پرداخت مالیات بر اساس مدارک مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره
 2. تعدیل درآمد مشمول مالیات مؤدی بر اساس مندرجات برگ تشخیص مالیات صادره
 3. رد مندرجات برگ تشخیص مالیات صادره و رفع اعتراض مؤدی
 4. رد مطالب درج شده در برگ تشخیص صادره از مؤدی فعلی و دستور دریافت مالیات تشخیص شده از مؤدی واقعی
 5. استرداد مالیات اضافه پرداختی
 6. رفع اعتراض مؤدی و پذیرفتن زیان ابرازی یا قبول بخشی از زیان ابرازی
 7. عدم طرح شکایت وارده در هیأت حل اختلاف مالیاتی
 8. صدور قرار استمهال
 9. صادر کردن قرار رفع نقص برای پرونده مورد بررسی
 10. صدور قرار کارشناسی

 

نظراتــــ

تشریفات میزبان - گالری تصاویر